Review Money through History (Understanding Money)
กองทุนรวม – คำตอบที่ปึกแผ่นที่สุดที่จะ “ฉันจะอำนวยเงินกับเงิน” เป็นเงินลงทุนกองทุนรวมมี เงินทุนรวมเอื้ออำนวยให้คุณสระน้ำเงินของคุณกับผู้ลงทุนอื่นที่จะจ่ายหุ้นของความหลากหลายของ บริษัท มีผู้บัญชากองทุนรวมที่สั่งการเงินลงทุนในหุ้นต่างๆ ความเสี่ยงจากการลงทุนในกองทุนรวมที่ด้อยการลงทุนในหุ้นเป็นเงินของคุณจะขยายไปซื้อความต่างๆนาๆของหุ้นเช่นนั้นหากหุ้นมีอำนาจต่ำแล้วคนอื่น ๆ เสียดุลภาค เงินลงทุนเริ่มต้นในกองทุนรวมที่สูงขึ้นและคุณจะหลงใหลที่จะแบกภาระค่าใช้สอยเช่น “โหลด” ซึ่งผู้จัดการกองทุนรวมค่าจับจ่ายใช้สอยสำหรับการบริหารบ/ชของคุณMoney through History (Understanding Money) Description

This title explores how far money has come – from beads and conch shells to the currency that we use today.

Tag Money through History (Understanding Money): Money through History (Understanding Money),เรื่อง , รีวิว , Money through History (Understanding Money)